Privacy Policy

กรุณาอ่านเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัว (ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้เรียกว่า “นโยบาย”) โดยละเอียดก่อนทำการใช้บริการเว็บไซต์นี้

 1. คำนิยาม
  “เอเชียซอฟท์” หมายถึง บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเอเชียซอฟท์ หรือบริษัทในเครือของเอเชียซอฟท์
  “ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึง ข้อมูลไม่ว่าจะจริง หรือเท็จเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุยืนยันตัวตนได้จากข้อมูลนั้นๆ หรือจากข้อมูลนั้นๆ และข้อมูลอื่นที่องค์กรมี หรือมีแนวโน้มจะเข้าถึงได้ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ
  “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ของเอเชียซอฟท์ หรือของบริษัทในเครือของเอเชียซอฟท์
  “บริการ” หมายถึง บริการต่างๆของเอเชียซอฟท์ หรือของบริษัทในเครือของเอเชียซอฟท์
  “คุกกี้” หมายถึง การระบุยืนยันที่เอเชียซอฟท์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยให้เอเชียซอฟท์จดจำเครื่องคอมพิวเตอร์ และบอกเอเชียซอฟท์ว่า บริการหรือเว็บไซต์ถูกใช้งาน หรือเข้าชมอย่างไร เมื่อใด และมีจำนวนผู้เข้าชมเท่าไร รวมถึงเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวภายในเว็บไซต์ของเอเชียซอฟท์ เอเชียซอฟท์อาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้เข้ากับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
 2. การรวบรวมข้อมูลส่วนตัว
  2.1 เอเชียซอฟท์จะรวบควมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเมื่อ2.1.1 ผู้ใช้บริการลงทะเบียน และ/หรือ ใช้บริการ หรือเว็บไซต์ของเอเชียซอฟท์
  2.1.2 เมื่อผู้ใช้บริการส่งแบบฟอร์มใดๆ รวมไปถึง แบบฟอร์มคำร้อง หรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเอเชียซอฟท์ ไม่ว่าจะในรูปแบบออนไลน์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
  2.1.3 เมื่อผู้ใช้บริการติดต่อกับเอเชียซอฟท์ผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย โทรสาร อีเมลล์ หรือวิธีการอื่น
  2.1.4 เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการผ่านระบบของเอเชียซอฟท์
  2.1.5 เมื่อผู้ใช้บริการทำธุรกรรมกับเอเชียซอฟท์
  2.1.6 เมื่อผู้ใช้บริการทำการส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการให้แก่เอเชียซอฟท์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด2.2 เมื่อผู้ใช้บริการทำการเข้าเว็บไซต์ของเอเชียซอฟท์ เอเชียซอฟท์จะดำเนินการเก็บข้อมูลดังกล่าวแบบอัตโนมัติ หรือวิธีการอื่นๆ ข้อมูลที่รวบรวม เช่น หมายเลข IP Address ระบบปปฏิบัติการ บราวเซอร์ และอื่นๆ
 3. ข้อมูลส่วนตัวที่ เอเชียซอฟท์ จะดำเนินการรวบรวม มีดังต่อไปนี้
  3.1 ชื่อ นามสกุล
  3.2 เพศ
  3.3 ที่อยู่
  3.4 อีเมลล์
  3.5 วันเกิด
  3.6 ข้อมูลบัตรเดบิต เครดิต และข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ
  3.7 หมายเลขโทรศัพท์
  3.8 ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการลงชื่อเข้าร่วมเพื่อใช้บริการ หรือเว็บไซต์ของ เอเชียซอฟท์
  3.9 ข้อมูลรวมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมด้วยทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ให้เอเชียซอฟท์เก็บข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไปแล้ว ผู้ใช้บริการโปรดยกเลิกการสมัครใช้บริการเว็บไซต์นี้
 4. การสร้างบัญชี
  ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการของเอเชียซอฟท์ ผู้ใช้บริการจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ซึ่งจะต้องระบุและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียน และสร้างบัญชี เอเชียซอฟท์จะดำเนินการให้ผู้ใช้บริการเตรียมข้อมูล ชื่อ นามสกุล และอีเมลล์ รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆให้แก่เอเชียซอฟท์ เมื่อทำกาารเปิดใช้งานบัญชี ผู้ใช้บริการจะต้องเลือกชื่อผู้ใช้ (Account ID) และรหัสผ่าน (Password) โดยชื่อผู้ใช้ (Account ID) และรหัสผ่าน (Password)ของผู้ใช้บริการจะถูกใช้เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง และรักษาความปลอดภัยให้แก่บัญชีดังกล่าว
 5. การเข้าถึงหน้าเว็บคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการจะส่งข้อมูลซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่จะถูกเก็บไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ของเอเชียซอฟท์โดยปกติ ซึ่งจะรวมถึงการไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ IP Address ของผู้ใช้บริการ ระบบปฏิบัติการ บราวเซอร์ หน้าเว็บอ้างอิง หน้าที่ถูกเรียก วัน/เวลา และ คุกกี้ เพื่อช่วยเว็บไซต์ในการจดจำการเข้าชมครั้งล่าสุดขิงผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการลอกอิน ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้บริการ นอกจานี้ข้อมูลยังรวมถึงสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อให้เอเชียซอฟท์เข้าใจว่าผู้เข้าชมใช้งานเว็บไซต์ของเอเชียซอฟท์อย่างไร
 6. คุกกี้
  6.1 เอเชียซอฟท์อาจจะใช้ คุกกี้ เพื่อให้เอเชียซอฟท์ หรือบุคคลที่สามารถรวบรวม หรือแบ่งปันข้อมูลที่อาจช่วยเอเชียซอฟท์ปรับปรุงเว็บไซต์ หรือบริการของเอเชียซอฟท์ หรือช่วยเอเชียซอฟท์นำเสนอบริการ
  6.2 ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้งานคุกกี้ได้โดยการเลือกการตั้งค่าในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเอง แต่การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ไม่สามารคใช้บริการบนเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่
 7. คอมมูนิตี้ และการให้ความช่วยเหลือ
  เอเชียซอฟท์ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือผู้ใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ โดยการให้การสนับสนุน และช่วยเหลือดังกล่าว เอเชียซอฟท์จะขอข้อมูลส่วนตัว เพื่อสำหรับการติดต่อกับทางผู้ให้บริการ โดย เอเชียซอฟท์จะใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ใช้บริการเท่านั้น และจะไม่ทำการส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น
 8. เอเชียซอฟท์จะนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการมาใช้ดังต่อไปนี้
  8.1 เอเชียซอฟท์อาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้
  (a) เพื่อพิจารณาและ/หรือประมวลผลคำร้อง/ธุรกรรมของผู้ใช้บริการ หรือธุรกรรมหรือการสื่อสารของผู้ ใช้บริการกับบุคคลที่สามผ่านบริการ
  (b) เพื่อจัดการ ดำเนินการ มอบ และ/หรือดูแลการใช้งานของผู้ใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงบริการของ เอเชียซอฟท์และเว็บไซต์ของเอเชียซอฟท์ เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการและบัญชีผู้ใช้กับ เอเชียซอฟท์
  (c) เพื่อจัดการ ดำเนินการ ดูแล และมอบ เช่นเดียวกับอำนวยความสะดวก การจัดเตรียมบริการของเราแก่ผู้ใช้บริการ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจดจำความชอบของผู้ใช้บริการ
  (d) เพื่อปรับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการผ่านบริการให้เหมาะสมโดยการแสดงเนื้อหาตามความสนใจ และความชอบของผู้ใช้บริการ มอบวิธีที่รวดเร็วกว่าให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้บริการและส่งมอบข้อมูล ให้เอเชียซอฟท์และทำให้เอเชียซอฟท์ติดต่อผู้ใช้บริการได้ หากจำเป็น
  (e) เพื่อตอบสนอง ประมวลผล และจัดการกับ หรือทำธุรกรรมให้สมบูรณ์ และ/หรือเพื่อทำตามคำร้องของผู้ใช้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และแจ้งผู้ใช้บริการถึงปัญหาในบริการและการกระทำของบัญชีที่ ผิดปกติ
  (f) เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงการให้บริการของเอเชียซอฟท์ หรือข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทางใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
  (g) เพื่อปกป้องความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคล ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของผู้อื่น
  (h) สำหรับการระบุยืนยันตัวตนและ/หรือการระบุยืนยันความถูกต้อง
  (i) เพื่อรักษาและดูแลการปรับปรุงซอฟท์แวร์และ/หรือการปรับปรุงอื่นๆ และการสนับสนุนที่อาจจำเป็น ในบางครั้งเพื่อรับประกันการทำงานที่ราบรื่นของบริการของเอเชียซอฟท์
  (j) เพื่อจัดการกับ หรืออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าสัมพันธ์ ดำเนินการตามคำสั่งของผู้ใช้บริการ จัดการกับ หรือตอบสนองต่อการสอบถามที่ได้รับมอบจาก (หรือมุ่งหมายที่จะได้รับมอบจาก) ผู้ใช้บริการหรือในนาม ของผู้ใช้บริการ
  (k) เพื่อติดต่อผู้ใช้บริการ หรือสื่อสารกับคุณผ่านการคุยทางเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความโทรสาร อีเมล และ/หรือจดหมายไปรษณีย์ หรือนอกจากนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลและ/หรือการจัดการความ สัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกับเอเชียซอฟท์ หรือการใช้บริการของเอเชียซอฟท์ ดังเช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพื่อ ทำการสื่อสารข้อมูลด้านการกำกับดูแลให้ แก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับบริการของเอเชียซอฟท์ คุณรับทราบและ ตกลงว่าการสื่อสารดังกล่าวโดยเอเชียซอฟท์อาจเป็นการส่งไปรษณีย์ของจดหมาย เอกสาร หรือใบแจ้ง เตือนให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจเกี่ยวพันกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเพื่อทำการ จัดส่ง เช่นเดียวกับการจ่าหน้าซองจดหมาย/กล่องพัสดุไปรษณีย์
  (l) เพื่อทำการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การวิเคราะห์ข้อมูล แบบสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือการสรุปรวบรวมข้อมูล) เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้ใช้บริการ ใช้บริการของเอเชียซอฟท์อย่างไร เพื่อปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเอเชียซอฟท์
  (m) เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือเพื่อทำตามหรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายใดๆ ที่ เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของรัฐบาลหรือที่มีผลบังคับใช้ของเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำตามข้อบังคับเพื่อทำการเปิดเผยภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายใดๆ ที่ผูกพันกับเอเชียซอฟท์ หรือกับ บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่ม
  (n) เพื่อสร้างค่าสถิติและการวิจัยสำหรับการรายงานภายในและทางกฎหมาย และ/หรือตามข้อบังคับในการ เก็บรักษาบันทึก
  (o) เพื่อดำเนินการตรวจสอบธุรกิจหรือกิจกรรมคัดกรองอื่นๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การตรวจสอบประวัติ) ที่สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายหรือที่มีผลบังคับใช้ หรือกระบวนการบริหารจัดการความ เสี่ยงของเอเชียซอฟท์ที่อาจถูกกำหนดให้มีโดยกฎหมาย หรือที่อาจได้ถูกกำหนดไว้โดยเอเชียซอฟท์
  (p) เพื่อตรวจสอบบัญชีบริการของเอเชียซอฟท์หรือธุรกิจของเอเชียซอฟท์
  (q) เพื่อป้องกันหรือสืบสวนการฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเลยหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเอเชียซอฟท์หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกับ เอเชียซอฟท์ และไม่ว่าจะมีข้อสงสัยของเรื่องที่กล่าวไปก่อนหน้านี้หรือไม่
  (r) เพื่อจัดเก็บ ให้สถานที่ สำรอง (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนข้อมูลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด) ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกเขตอำนาจที่มีผลบังคับกฎหมายของผู้ใช้บริการ
  (s) เพื่อจัดการกับ และ/หรืออำนวยความสะดวกธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจหรือธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจที่เป็นไปได้ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวพันกับเอเชียซอฟท์ในฐานะผู้มีส่วนร่วม หรือเพียงแค่เกี่ยวพัน กับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่มของ เอเชียซอฟท์ ในฐานะผู้มีส่วนร่วม หรือเกี่ยวพันกับ เอเชียซอฟท์ และ/หรือหนึ่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่มของ เอเชียซอฟท์ หรือมากกว่า และอาจมีองค์กรที่สามจากภายนอกที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าว “ธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจ” หมายถึง การซื้อ การขาย การเช่า การรวมบริษัท การควบรวมกิจการ หรือการซื้อกิจการอื่นๆ การจำหน่ายโอนทรัพย์สินหรือการจัดการทางการ เงินขององค์กร หรือส่วนหนึ่งขององค์กร หรือของธุรกิจหรือทรัพย์สิน ใด ๆ ขององค์กร และ/หรือ
  (t) วัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งจะเอเชียซอฟท์จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเมื่อทำการขอความยินยอมจากผู้ใช้ บริการ(ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)8.2 ด้วยวัตถุประสงค์ที่เอเชียซอฟท์จะรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการขึ้นกับสถารการณ์ ในขณะนั้น วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจจะไม่ปรากฎอยู่ข้างต้น อย่างไรก็ตาม เอเชียซอฟท์จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเกี่ยว กับวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังกล่าวเมื่อทำการขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการแ เว้นแต่การประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้อง มีความยินยอมของผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว
 9. วิธีการปกป้องขอมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
  เอเชียซอฟท์ใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการในระบบของเอเชียซอฟท์ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว เอเชียซอฟท์จะรักษาข้อมูลส่วนตัวให้เป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เอเชียซอฟท์จะทำลายหรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการโดยทันทีเมื่อมีเหตุผลสมควรให้เชื่อได้ว่า(i) วัตถุประสงค์ที่ทำให้ต้องรวบรวมข้อมูลส่วนตัวไม่ได้รับการตอบสนองจากกาารรักษาข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้
  (ii) การรักษาไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป หากผู้ใช้บริการหยุดใช้งานเว็บไซต์ หรือการอนุญาตใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของผู้ใช้บริการถูกยกเลิก เอเชียซอฟท์อาจยังคงทำการเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการตามนโยบายความปลอดภัยนี้ และภาระผูกพันของเอเชียซอฟท์ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัว ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เอเชียซอฟท์อาจขจัดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการออกอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 10. ข้อจำกัดความรับผิดเดี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์บุคคลที่สาม10.1 เอเชียซอฟท์ไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นที่ผู้ใช้บริการมอบให้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่อยู่ในความครอบครองของเอเชียซอฟท์หรือภายใต้การควบคุมของเอเชียซอฟท์ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว และจำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ เมื่อผู้ใช้บริการทำการสั่งหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช่บริการ เอเชียซอฟท์นำเสนอการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการมอบให้จะถูกเข้ารหัสในฐานข้อมูลของเอเชียซอฟท์เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น10.2 ในความพยายามที่จะมอบคุณค่าที่มากขึ้นให้กับผู้ใช้บริการ เอเชียซอฟท์อาจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจำนวนหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงและใส่กรอบภายในเว็บไซต์ของเอเชียซอฟท์ นอกจากนี้ เอเชียซอฟท์ยังอาจเข้าร่วมในการทำแบรนด์ร่วมกันหรือความสัมพันธ์อื่นๆเพื่อนำเสนอบริการและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผู้เข้าชมของเอเชียซอฟท์ เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกและเป็นอิสระต่อกัน เช่นเดียวกับการจัดเตรียมด้านความปลอดภัย แม้ว่าบุคคลที่สามอยู่ในเครือของเอเชียซอฟท์ เอเชียซอฟท์ก็ไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ แต่ละเว็บไซต์มีนโยบายแยกจากกันและการปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นอิสระจากเรา ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยหุ้นส่วนผู้ร่วมทำแบรนด์ของเอเชียซอฟท์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (แม้ว่าจะนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของเรา) อาจไม่ได้ถูกส่งให้กับเอเชียซอฟท์10.3 ดังนั้น เอเชียซอฟท์จึงไม่มีความรับผิดชอบหรือหรือความผิดสำหรับเนื้อหา การจัดเตรียมด้านความปลอดภัย (หรือการขาดตกบกพร่อง) และกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น และดังนั้นผู้ใช้บริการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ได้ภายในความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง ถึงอย่างไรก็ตาม เอเชียซอฟท์มุ่งหมายที่จะปกป้องบูรณภาพของเว็บไซต์ของเราและลิงค์เชื่อมโยงที่ถูกใส่ไว้ในแต่ละเว็บไซต์ และดังนั้นจึงยินดีรับคำติชมเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อลิงค์ใดๆ ใช้งานไม่ได้)
 11. การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัว เอเชียซอฟท์ขอวสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขต่างๆ ในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ ผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ (ที่เกิดขึ้น) จากเอเชียซอฟท์ นอกจากนี้ หากเกิดความรับผิดชอบไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา รวมถึงความเสียหายใดๆ เนื่องจากการละเมิด หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับเอเชียซอฟท์แต่ประการใด
 12. ข้อตกลงและเงื่อนไข นอกจากนี้ โปรดอ่านข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดการใช้งาน ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดของการรับผิดชอบที่วางระเบียบการใช้งานเว็บไซต์และบริการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ