Playpark ปรับขั้นตอนการส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลใหม่ ง่ายกว่าเดิม

          ทีมงานขอแจ้งการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการส่งเอกสาร โดยการ ยกเลิกการรับเอกสารช่องทาง FAX เปลี่ยนมาเป็นการรับข้อมูลรูปภาพผ่านระบบแจ้งปัญหา E-Support แทน เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ท่านในการส่งเรื่องขอแก้ไขข้อมูลในไอดีเกมท่านสามารถแจ้งขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในไอดีเกม(Profile ID) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

           1. นำบัตรประชาชนตัวจริงของท่าน (ยกเลิกการใช้สำเนาจากการถ่ายเอกสาร)  มาวางบนกระดาษ A4 เขียน ไอดี และ เกม
           2. เขียนความต้องการของท่าน พร้อม ชื่อ-นามสกุล ด้วยปากกาเท่านั้นลงบนกระดาษ (หากเป็นลายเซ็นให้เขียนชื่อ-นามสกุลที่สามารถอ่านได้กำกับด้วย)
จากนั้นถ่ายรูปและส่งไฟล์ภาพ แจ้งเรื่องเข้ามาผ่านทางระบบแจ้งปัญหาเกม (E-Support) โดยรูปภาพที่ส่งมาจะต้องมีตัวอักษร หมายเลขบัตรและรายละเอียดที่ชัดเจนครบถ้วน  เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านได้ทันทีค่ะ
          3. เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น สามารถขีดคร่อม ใช้วิธีการเขียนข้อความบนกระดาษ เช่น “ใช้เพื่อติดต่อเรื่อง ID เกมเท่านั้น” และ นำมาวางคาดบนบัตรประชาชน โดยต้องไม่บังรายละเอียดสำคัญ ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, วันหมดอายุ
                                        
          วิธีการส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่านระบบแจ้งปัญหา คลิกที่นี่

ตัวอย่างเอกสารส่งขอแก้ไขข้อมูล E-mail
(**E-mail ที่ท่านขอแก้ไขจะต้องเป็นไม่ซ้ำในระบบสมาชิก)

Playpark ปรับขั้นตอนการส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลใหม่ ง่ายกว่าเดิม

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อได้มีดังนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
– บัตรประชาชน
– บัตรข้าราชการ
– ใบขับขี่
– ทะเบียนบ้าน (ไม่รับประเภทที่ไปคัดทะเบียนราษฎร์)
– Passport (สำหรับชาวต่างชาติ)

หมายเหตุ :  ไม่รับภาพถ่ายประเภทสำเนาหรือถ่ายเอกสารสี และ เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ

 

ประกาศวันที่ 30 มิถุนายน 2559

 

Playpark ปรับขั้นตอนการส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลใหม่ ง่ายกว่าเดิม Playpark ปรับขั้นตอนการส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลใหม่ ง่ายกว่าเดิม Playpark ปรับขั้นตอนการส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลใหม่ ง่ายกว่าเดิม
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ