[AP] @Passport ถูกระงับการใช้งาน (ถูกแบน AP)

กรณีล็อคอินเข้า @Passport ไม่ได้ ขึ้นข้อความ “@Passport ของคุณถูกระงับการใช่งาน เนื่องจากคุณใช้บัตรประจำตัวชาชนของผู้อื่นในการสมัคร” สาเหตุอาจเกิดจาก อีเมลที่ใช้ซ้ำในระบบ หรือ เลขบัตรประชาชนซ้ำในระบบ มีขั้นตอนการแก้ไขดังนี้

1. ติดต่อทีมงานเพือตรวจสอบสาเหตุของการถูกระงับ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร @Passport

กรณีสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของได้ สามารถแก้ไขข้อมูลที่ซ้ำได้ (Profile ID)  ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. นำบัตรประชาชนตัวจริงของท่าน (ยกเลิกการใช้สำเนาจากการถ่ายเอกสาร) มาวางบนกระดาษ A4 เขียน ไอดี และเกมที่ต้องการยกเลิก

2. เขียนความต้องการของท่าน “ต้องการเปลี่ยนอีเมลที่ใช้สมัครไอดีเป็นอีเมล …”

3. เขียนชื่อ-นามสกุลด้วยปากกาเท่านั้นลงบนกระดาษ (หากเป็นลายเซ็นให้เขียนชื่อ-นามสกุลที่สามารถอ่านได้กำกับด้วย)

4. เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น สามารถขีดคร่อม ใช้วิธีการเขียนข้อความบนกระดาษ เช่น “ใช้เพื่อติดต่อเรื่อง ID เกมเท่านั้น” และ นำมาวางคาดบนบัตรประชาชน โดยต้องไม่บังรายละเอียดสำคัญ ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, วันหมดอายุ

5. จากนั้นถ่ายรูปแล้วส่งไฟล์ภาพ แจ้งเรื่องเข้ามาผ่านทางระบบแจ้งปัญหาเกม (E-Support) หัวข้อ “ขอแก้ไขข้อมูลอีเมล” โดยรูปภาพที่ส่งมาจะต้องมีตัวอักษร หมายเลขบัตรและรายละเอียดที่ชัดเจนครบถ้วน เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านได้ทันทีค่ะ

วิธีการส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่านระบบแจ้งปัญหา คลิกที่นี่

ตัวอย่างเอกสาร
(**E-mail ที่ขอแก้ไขจะต้องเป็นอีเมล์ที่ไม่ซ้ำในระบบสมาชิก)

หมายเหตุ : แนะนำเอกสารที่สามารถใช้ในการส่งมาประกอบมี ดังนี้

บัตรประชาชน

ทะเบียนบ้าน (ไม่รับประเภทที่ไปคัดทะเบียนราษฎร์)

ใบขับขี่

สูติบัตร + ทะเบียนบ้าน (จำเป็นต้องมีเอกสาร 2 อย่างคู่กัน)

Passport (หนังสือเดินทาง)

บัตรข้าราชการ

มรณะบัตร + ทะเบียนบ้าน + บัตรประชาชนผู้แจ้ง (กรณีเจ้าของเสียชีวิต)

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ